Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door EJA-webdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door EJA-webdesign verrichtte handelingen.
 2. Voor het ontwerp van uw website verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van EJA-webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.Aanbiedingen en offertes
 3. De door EJA-webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 6 maanden, tenzij anders aangegeven.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en EJA-webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.Prijzen, facturatie en betalingen
 5. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van det bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 6. Facturering van onderhoudskosten, gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 7. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd, Tenzij anders is afgesprokken middels een onderhoudscontract.
 8. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 6 excl. BTW. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
 10. Deze voorwaarden gelden voor een één jarig onderhoudscontract voor een website.
 11. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website.
 12. Binnen 2 werkdagen worden alle wijzigingen die per mail zijn gestuurd veranderd.
 13. Binnen de vakantie periode zou het voor kunnen komen dat de verandering enige vetraging oplopen.
 14. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 3 weken na ondertekening van het contract worden voldaan.
 15. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is één maand voor het einde van de contractdatum.Verplichtingen van de opdrachtgever
 16. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 17. EJA-webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.Uitvoering van de overeenkomst
 18. EJA-webdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 19. EJA-webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 20. EJA-webdesign zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.Duur en beëindiging
 21. Onderhoudscontracten, domeinnamen en Hosting kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 22. EJA-webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met EJA-webdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 23. EJA-webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens EJA-webdesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. EJA-webdesign zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van EJA-webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.Levering en levertijd
 24. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.Copyright / Auteursrechten
 25. Alle aan EJA-Webdesign verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 26. Alle door EJA-Webdesign ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door EJA-Webdesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 27. EJA-webdesign is niet verantwoordelijk voor promotiemateriaal die door de opdrachtgever is aangeleverd,
 28. Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij EJA-Webdesign.
 29. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EJA-Webdesign de door EJA-Webdesign geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.
 30. Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.
 31. In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
 32. De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van EJA-Webdesign door EJA-Webdesignaan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen
 33. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 34. EJA-Webdesign en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 35. De aansprakelijkheid van EJA-Webdesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.Overmacht 
 36. In geval van overmacht is EJA-Webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 37. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 38. EJA-Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop EJA-Webdesign geen invloed kan uitoefenen.Diverse bepalingen
 39. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 40. EJA-Webdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 41. EJA-Webdesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.Derden
 42. EJA-Webdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Totaaldomein B.V. doorgevoerd.
 43. EJA-Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.Eigendomsvoorbehoud
 44. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 45. De door EJA-Webdesign vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 46. Door EJA-Webdesign of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van EJA-Webdesign.Privacy bepalingen
 47. Uw persoonsgegevens worden door EJA-Webdesign slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 48. 2.Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. EJA-Webdesign verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Algemene Voorwaarden De Dronefotograaf.

Overeenkomst inzake de vervaardiging van een audiovisuele productie.

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan De Dronefotograaf verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van De Dronefotograaf en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en De Dronefotograaf opgenomen wordt.
1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen De Dronefotograaf en een opdrachtgever waarop De Dronefotograaf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Uitvoering opdracht door De Dronefotograaf

2.1 De Dronefotograaf zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

2.2 Nadat de offerte of prijsopgave is ondertekend zal De Dronefotograaf de opdracht gaan uitvoeren.

2.3 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum.
-In geval van overschrijding van enige termijn zal De Dronefotograaf en opdrachtgeven zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan De Dronefotograaf binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft De Dronefotograaf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld op de betreffende pagina. ( Tarieven trouwfilms zijn allen incl. B.T.W )

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum betalen. (tenzij anders overeengekomen). Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien opdrachtgever tijdens de productie met andere uitgebreidere opdrachten komt voor het vervaardigen van een luxer product, zullen de kosten voor opdrachtgever zijn.

4.4 Voor het vervaardigen van bruidsvideo’s geldt een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag. Het restantbedrag dient vooraf gaande de trouwdag op rekening van De Dronefotograaf te zijn bijgeschreven. Het filmmateriaal wordt na gereedheid en na volledige betaling opdrachtgever direct verstuurd.

Artikel 5: Auteursrechten

5.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij De Dronefotograaf of diens licentiegevers.

5.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Dronefotograaf en/of diens licentiegever de door De Dronefotograaf aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

5.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Dronefotograaf de door De Dronefotograaf geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

5.4 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

5.5 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

5.6 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van De Dronefotograaf door De Dronefotograaf aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan De Dronefotograaf. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Dronefotograaf in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal De Dronefotograaf de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van De Dronefotograaf

7.1 De Dronefotograaf is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan De Dronefotograaf zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van De Dronefotograaf voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De Dronefotograaf in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door De Dronefotograaf gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij De Dronefotograaf heeft gemeld.

Artikel 8: Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 De Dronefotograaf vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart De Dronefotograaf de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet De Dronefotograaf, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten middels contract.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart De Dronefotograaf voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten etcetera, waarvan De Dronefotograaf het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

Artikel 10: Geschillen

10.1 De rechter in de vestigingsplaats van De Dronefotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft De Dronefotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen De Dronefotograaf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn op te vragen op de website www.dedronefotograaf.nl

12.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Dronefotograaf en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Annulering opdracht

Indien u wilt annuleren buiten de 2 maanden voor de datum van het huwerlijk, met een geldige aantoonbare reden, (dus het aantoonbaar niet doorgaan van het huwelijk), wordt alleen dan 50% van de aanbetaling terugbetaald. Bij andere redenen wordt er geen restitutie gegevenBinnen de 2 maanden vindt er geen restitutie plaats. Binnen de 2 maanden wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

Filmpakketten

Al onze filmpakketten welke worden aangeboden in uren, zijn voor de videograaf aaneengesloten filmuren. De prijzen van deze pakketten zijn inclusief b.t.w. en montage van de film.

Laatste wijziging 3 Januari 2015

Website nodig? EJA-webdesign

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Klik op 'JA' om alle cookies te accepteren en door te gaan, of klik op 'Nee' om alle niet functionele cookies te weigeren. Privacyverklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten